Návštěv :
Celkem : 1376
Týden : 5
Dnes : 2
Naposledy aktualizováno: 30.09.2020 12:53:29

Administrace

Knihovní řád:

 

1. Legislativní rámec

Knihovna je knihovnou základní a je zřízena za účelem poskytovat všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby.

 

2. Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanovení knihovního zákona. Jsou to zejména výpůjční služby. Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem.

 

3. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uaživatele. Knihovna vyžaduje k registraci osobní údaje (jméno a bydliště). Tyto údaje jsou použity k registraci a statistice, přístup k nim má jen knihovník. Pokud čtenář ukončí členství, jsou jeho osobní údaje skartovány.

 

4. Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka.

 

5. Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím výměnných souborů.

 

6. Postupy při vypůjčování

Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise.

 

7. Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li o dokument další uživatel. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

8. Vrácení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu.

 

9. Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna.

 

10. Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

Poplatek z prodlení: povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční doby.

Vymáhání nevráceným výpůjček: nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.

 

11. Závěrečná ustanovení

Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.